OBEC Awards ครั้งที่ 9 ปี 2562 (กลุ่ม สพป.)

รายการตัวแทนระดับชาติ : กลุ่ม สพป.
รหัส
กิจกรรม/ชื่อตัวแทน
หมาย
เหตุ
1
1-003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
สพป. บึงกาฬ
แจ้งส่ง
2
1-005 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
สพป. ขอนแก่น เขต 2
แจ้งส่ง
3
1-005 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านวังคูณ
สพป. ขอนแก่น เขต 3
แจ้งส่ง
4
1-005 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านโคกกรวด
สพป. สุรินทร์ เขต 1
แจ้งส่ง
5
1-006 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่
สพป. บึงกาฬ
แจ้งส่ง
6
1-006 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านสลับ
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
แจ้งส่ง
7
1-007 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
โรงเรียนสุขานารี
สพป. นครราชสีมา เขต 1
แจ้งส่ง
8
1-007 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
แจ้งส่ง
9
1-007 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป. หนองคาย เขต 1
แจ้งส่ง
10
1-008 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ
สพป. มหาสารคาม เขต 1
แจ้งส่ง
11
1-008 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านปะโค
สพป. อุดรธานี เขต 2
แจ้งส่ง
12
1-018 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์
สพป. ขอนแก่น เขต 4
แจ้งส่ง
13
1-020 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางประคอง จุลสอน
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
แจ้งส่ง
14
1-020 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางอรอุมา บวรศักดิ์
สพป. หนองคาย เขต 2
แจ้งส่ง
15
1-020 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวปริชมน กาลพัฒน์
สพป. อุบลราชธานี เขต 2
แจ้งส่ง
16
1-022 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางศุภิสรา ศรีไสย
สพป. ขอนแก่น เขต 3
แจ้งส่ง
17
1-022 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวสุพรรณิการ์ ทาอินทร์
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
แจ้งส่ง
18
1-022 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นายนิรัตน์ สายแก้ว
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
แจ้งส่ง
19
1-024 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
นายพนมไพร ปราบแกะ
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. ขอนแก่น เขต 5
แจ้งส่ง
20
1-024 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
นางศิวพร รัตนพลแสนย์
โรงเรียนวัดสระจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5
แจ้งส่ง
21
1-024 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
นางนภาพรรณ นาดี
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6
แจ้งส่ง
22
1-025 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
นางกษมา ป้องกัน
โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป. บึงกาฬ
แจ้งส่ง
23
1-025 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
โรงเรียนบ้านสลับ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
แจ้งส่ง
24
1-025 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1
แจ้งส่ง
25
1-026 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
นายจำรัส บุญเชื่อง
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
26
1-026 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
นายปัญญา สุระโส
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
27
1-026 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
นางนุชนาฏ จิตขาว
โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 1
แจ้งส่ง
28
1-027 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1
แจ้งส่ง
29
1-027 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
นายวินัย โพธิ์หมุด
โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
30
1-027 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวนิอร พันธ์อ่อน
โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3
แจ้งส่ง
31
1-033 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน
โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1
แจ้งส่ง
32
1-033 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางปรียารัศม์ เดชโฆษิตพิทักษ์
โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1
แจ้งส่ง
33
1-033 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
34
1-034 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
นางธนัตถ์พร โคจรานนท์
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1
แจ้งส่ง
35
1-040 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางประภัสสร ยะณะโชติ
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
36
1-040 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวสุวารี สิงหชัย
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
แจ้งส่ง
37
1-040 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางดารา วิมลอักษร
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1
แจ้งส่ง
38
1-041 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
นางสุรันยา ธรรมศิริ
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
แจ้งส่ง
39
1-041 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
นางพิศมัย ศรีวรมย์
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1
แจ้งส่ง
40
1-041 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
นางชุติญา อันชื่น
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
แจ้งส่ง
41
1-042 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ
นางจุฬาภรณ์ บุญศรี
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 7
แจ้งส่ง
42
1-042 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ
นางสสิยาภรณ์ เพลียซ้าย
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
43
1-042 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ
นายชาติชาย ล้อมวงษ์
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุรินทร์ เขต 3
แจ้งส่ง
44
1-043 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ
นายธงชัย พันอุสาห์
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
แจ้งส่ง
45
1-043 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ
นายสิทธิพล ใจเย็น
โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
46
1-043 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ
นางสาววิเรืองรอง บุญกระโทก
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป. นครราชสีมา เขต 3
แจ้งส่ง
47
1-044 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสุปราณี ชมศิริ
โรงเรียนบ้านหนองห้างฉวีวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
48
1-044 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณ
โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
49
1-044 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวบุญเรือง พาวัน
โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
50
1-045 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ
นางบุปผา คำงาม
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1
แจ้งส่ง
51
1-045 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ
นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะ
โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3
แจ้งส่ง
52
1-045 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2
แจ้งส่ง
53
1-046 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ
นายประธาน พิศงาม
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 3
แจ้งส่ง
54
1-046 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ
นางพรสิระ ไชยรักษ์
โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1
แจ้งส่ง
55
1-047 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
นางผ่องศรี รบไพรินทร์
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1
แจ้งส่ง
56
1-047 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
นางสาวฐานิตา ช่วยรักษา
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
57
1-047 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
นางวีรียา มาตะรักษ์
โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3
แจ้งส่ง
58
1-048 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ
นายสุรพล พลนาคู
โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
59
1-048 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ
นางพนิดา ยิ่งกล้า
โรงเรียนแจรน (ปอเกียพลินอทิศ1) สพป. สุรินทร์ เขต 1
แจ้งส่ง
60
1-048 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ
นางทัศนีย์ สุทธิยานุช
โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3
แจ้งส่ง
61
1-049 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ
นางสำราญ คำพร
โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
62
1-049 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ
นางมณัฐวรรณ์ ต้อมทอง
โรงเรียนบึงสวรรค์ สพป. เลย เขต 2
แจ้งส่ง
63
1-049 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ
นางสาวชมศรัณย์ ขบวนฉลาด
โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป. สุรินทร์ เขต 3
แจ้งส่ง
64
1-050 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ
นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2
แจ้งส่ง
65
1-051 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ
นางกองใจ ศิริกุล
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
66
1-051 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ
นายเจษฎา ศิลาสิทธิ์
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
67
1-051 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ
นางจงจิตร โทนุการ
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1
แจ้งส่ง
68
1-052 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ
นางดวงพร แก่นพะเนาว์
โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3
แจ้งส่ง
69
2-087 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
70
2-087 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านหนองต่าย
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
แจ้งส่ง
71
2-087 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
72
2-088 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา
สพป. นครพนม เขต 2
แจ้งส่ง
73
2-088 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
74
2-088 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านซำโพธิ์
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
75
2-089 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
76
2-089 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป. นครราชสีมา เขต 3
แจ้งส่ง
77
2-089 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
สพป. มุกดาหาร
แจ้งส่ง
78
2-090 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป. นครราชสีมา เขต 1
แจ้งส่ง
79
2-090 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)
สพป. มหาสารคาม เขต 2
แจ้งส่ง
80
2-090 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
สพป. สุรินทร์ เขต 1
แจ้งส่ง
81
2-096 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
นายสนอง สุดสะอาด
สพป. ขอนแก่น เขต 3
แจ้งส่ง
82
2-098 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
นายสุริยะ ใจวงษ์
สพป. มุกดาหาร
แจ้งส่ง
83
2-098 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
นายธีรวัฒน์ คำศรี
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
แจ้งส่ง
84
2-100 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางจารุวัลย์ อินธิศร
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
แจ้งส่ง
85
2-100 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายเชษฐา พลธรรม
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
86
2-100 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางรำเพย ทินกระโทก
สพป. หนองคาย เขต 2
แจ้งส่ง
87
2-102 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางเทียนทอง ประทีปเมือง
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
88
2-102 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางวราภรณ์ มูลมณี
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
89
2-102 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
สพป. อุดรธานี เขต 1
แจ้งส่ง
90
2-104 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางหฤทัย แก่นสำโรง
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
91
2-104 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางนันทเนตร ปะวะเส
สพป. มหาสารคาม เขต 2
แจ้งส่ง
92
2-104 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายศาสตรา แสงชาติ
สพป. ยโสธร เขต 1
แจ้งส่ง
93
2-106 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
นายสุรศักดิ์ คำนู
โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2
แจ้งส่ง
94
2-106 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
นางรมิดา จงหมื่นไวย์
โรงเรียนบ้านขามชั่งโค สพป. นครราชสีมา เขต 1
แจ้งส่ง
95
2-106 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
96
2-107 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
นางชุติมา กะริอุณะ
โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1
แจ้งส่ง
97
2-107 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7
แจ้งส่ง
98
2-107 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
นางอุทุมพร ทองวงษา
โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สพป. สกลนคร เขต 1
แจ้งส่ง
99
2-108 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
นายพรสมบัติ ศรีไสย
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3
แจ้งส่ง
100
2-108 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
นายชาญชัย ไชยพิศ
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
แจ้งส่ง
101
2-108 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
นายวิทยา สอนกระโทก
โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
แจ้งส่ง
102
2-109 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ
โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
103
2-109 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายสุระพล สอนเสนา
โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป. อุดรธานี เขต 3
แจ้งส่ง
104
2-109 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายปรีชา สุขศรี
โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1
แจ้งส่ง
105
2-115 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายวีระเดช มณีนพ
โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1
แจ้งส่ง
106
2-115 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายวิมล ศรีพรม
โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2
แจ้งส่ง
107
2-122 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางเสาวนี ขานโส
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
108
2-122 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางณัฏนันฐกาญจน์ ภูมาก
โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5
แจ้งส่ง
109
2-122 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางสาวเบญจมาศ ขวาไทย
โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
110
2-123 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
นางชัชฎาพร ภารา
โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
111
2-123 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
นางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะ
โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5
แจ้งส่ง
112
2-123 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
นางสุทารี สมสุข
โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
113
2-124 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นางสุปรียา พันอุสาห์
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
แจ้งส่ง
114
2-124 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
115
2-124 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
แจ้งส่ง
116
2-125 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นายธัชวุฒิ กงประโคน
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
117
2-125 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์
โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1
แจ้งส่ง
118
2-125 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นางณิชาภา พลเดช
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
แจ้งส่ง
119
2-126 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
แจ้งส่ง
120
2-126 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางสุวรรณี ชิณภา
โรงเรียนบ้านละกอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
แจ้งส่ง
121
2-126 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางกันยา โพธารินทร์
โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ
แจ้งส่ง
122
2-127 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
นางจันทร์จิรา ฉอสันเทียะ
โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3
แจ้งส่ง
123
2-127 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
นางสุดฤทัย เมอะประโคน
โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
แจ้งส่ง
124
2-127 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
นางอุไรวรรณ เจือจันทร์
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1
แจ้งส่ง
125
2-128 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายคมสรร รามสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
แจ้งส่ง
126
2-128 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายสุริยันต์ รูปงาม
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. มุกดาหาร
แจ้งส่ง
127
2-128 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายชาญยุทธ โคตรประทุม
โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3
แจ้งส่ง
128
2-129 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
นางวิไลลักษณ์ ร่มรุกข์
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2
แจ้งส่ง
129
2-129 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
นางรัตติยาภรณ์ จักขุจันทร
โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
แจ้งส่ง
130
2-129 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
นางสุจิตรา พาอาจ
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5
แจ้งส่ง
131
2-130 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
นางดาราพร บุตรสุวรรณ์
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
132
2-130 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
นางวาสนา แลดี
โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
แจ้งส่ง
133
2-130 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2
แจ้งส่ง
134
2-131 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
นางบังอร สร้อยสูงเนิน
โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
แจ้งส่ง
135
2-131 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
นางมณีวรรณ ฤทธิ์น้ำคำ
โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
136
2-131 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
นายอภิศักดา มะเสนา
โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
แจ้งส่ง
137
2-133 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ
นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
138
2-133 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ
นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์
โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2
แจ้งส่ง
139
2-133 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ
นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์
โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1
แจ้งส่ง
140
2-134 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ
นางจันทนา ฝาไธสง
โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3
แจ้งส่ง
141
2-134 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ
นางสาวสุพรรณี ทองคำ
โรงเรียนบ้านตีกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
142
2-134 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ
นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร
โรงเรียนบ้านดงเมือง สพป. อุดรธานี เขต 2
แจ้งส่ง
143
3-169 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านดอนดู่
สพป. ขอนแก่น เขต 3
แจ้งส่ง
144
3-169 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว
สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
145
3-169 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
แจ้งส่ง
146
3-170 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
แจ้งส่ง
147
3-172 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
148
3-172 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนกุดกว้างประชาสรรค์
สพป. ขอนแก่น เขต 1
แจ้งส่ง
149
3-172 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป. นครราชสีมา เขต 1
แจ้งส่ง
150
3-180 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายพิชิต สอนคำแก้ว
สพป. นครราชสีมา เขต 5
แจ้งส่ง
151
3-180 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ดร.ประดู่ นามเหลา
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
แจ้งส่ง
152
3-182 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางธนพร นฤนาทวัฒนา
สพป. ขอนแก่น เขต 2
แจ้งส่ง
153
3-184 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจิระภา ธรรมนำศีล
สพป. ขอนแก่น เขต 2
แจ้งส่ง
154
3-184 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงค์
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
แจ้งส่ง
155
3-184 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางนุตติยา อาษานอก
สพป. อุดรธานี เขต 1
แจ้งส่ง
156
3-186 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
แจ้งส่ง
157
3-186 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางธิดารัตน์ จิตรธร
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
158
3-188 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายมนตรี จันทวงศ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
159
3-188 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายปรีชา มุทาพร
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
160
3-188 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสุวิทย์ คำพร
โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
161
3-189 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
โรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
162
3-189 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางคำปิ่น ทีสุกะ
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2
แจ้งส่ง
163
3-189 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายธีระวิทย์ เสมอโภค
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
แจ้งส่ง
164
3-190 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายชีวิน ทองศรี
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1
แจ้งส่ง
165
3-190 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางอุบลวรรณ หอมสิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1
แจ้งส่ง
166
3-191 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายอุทัย คำสีหา
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1
แจ้งส่ง
167
3-191 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกนิษฐา ช่างถม
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7
แจ้งส่ง
168
3-191 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางณัฐชยา พรหมสิงห์
โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2
แจ้งส่ง
169
3-197 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายธวัชชัย จันทะนะ
โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1
แจ้งส่ง
170
3-198 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกิติกานต์ สารมาคม
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1
แจ้งส่ง
171
3-204 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
แจ้งส่ง
172
3-204 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก สพป. เลย เขต 1
แจ้งส่ง
173
3-204 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางศุภัชญา ธานี
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
แจ้งส่ง
174
3-205 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวาสนา ไชยขำ
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
แจ้งส่ง
175
3-205 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางแจ่มใส วรรณสา
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
176
3-205 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวฉัฐนันท์ ช้อยชด
โรงเรียนบ้านหนองไศล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
177
3-206 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายจักรพันธ์ นาทองไชย
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
แจ้งส่ง
178
3-206 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายจักรภัทร เกิ้นโนนกอก
โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
179
3-206 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวนริศรา วงษาเคน
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
แจ้งส่ง
180
3-207 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจิรนันท์ ปุมพิมาย
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
181
3-207 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายกอร์ปเกียรติ สีระสูงเนิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7
แจ้งส่ง
182
3-207 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางภคพร ร่วมทวี
โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2
แจ้งส่ง
183
3-208 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางธัญยรัชต์ คุณประทุม
โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
184
3-208 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจันทร์เพ็ญ เอมโคกสูง
โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7
แจ้งส่ง
185
3-209 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางอุทัย จันทะรัตน์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
186
3-209 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวฐานิตา ภูจันหา
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2
แจ้งส่ง
187
3-209 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางรัชนีวรรณ งามประกอบ
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4
แจ้งส่ง
188
3-210 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางบุญเพ็ง แสนอุบล
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2
แจ้งส่ง
189
3-210 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางชัญญณัท ทาระหอม
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
แจ้งส่ง
190
3-211 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวเยาวเรศ กรกัน
โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
191
3-211 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1
แจ้งส่ง
192
3-211 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวพิมพ์พิศา ยวงทอง
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2
แจ้งส่ง
193
3-212 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์
โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
194
3-212 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวรุ่งธิวา ภาละโถ
โรงเรียนบ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5
แจ้งส่ง
195
3-212 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางขนิษฐา หาญสมบัติ
โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
แจ้งส่ง
196
3-213 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวธัณฤมน สำราญสุข
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
197
3-213 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวมะลิวัลย์ กองชัย
โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
198
3-213 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสัญชัย มาลี
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
แจ้งส่ง
199
3-214 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายจักรพันธ์ นาทองไชย
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
แจ้งส่ง
200
3-214 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางอัจจนา มาซา
โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2
แจ้งส่ง
201
3-214 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางพรทิพย์ โมกศรี
โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2
แจ้งส่ง
202
3-215 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์
โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
203
3-215 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1
แจ้งส่ง
204
3-215 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางปนัดดา บัวตูม
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3
แจ้งส่ง
205
3-216 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายธัชวุฒิ กงประโคน
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
206
4-248 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นายแสนพล คุปติสุนทร
สพป. นครราชสีมา เขต 6
แจ้งส่ง
207
4-248 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกจักรพรรดิ อาจศิริ
สพป. มหาสารคาม เขต 1
แจ้งส่ง
208
4-250 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นางสาวนัยนา นีระเสน
โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
209
4-251 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา
นายธีระชล พุฒจีบ
โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1
แจ้งส่ง
210
4-251 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา
นายสราวุธ สกุลรักษ์
โรงเรียนบ้านโนน นิยมศาสตร์ศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 2
แจ้งส่ง
211
3-255 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกัญญาณัฐ ยึนประโคน
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
แจ้งส่ง
212
3-255 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายทิวานนท์ บุญเนา
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2
แจ้งส่ง
213
3-255 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจุฑามาส บำรุงพงศานนท์
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1
แจ้งส่ง
214
3-256 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสุพิน ทมกระโทก
โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
215
3-256 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางมลิวรรณ ใชญัน
โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2
แจ้งส่ง
216
3-256 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางพูนทรัพย์ บุญเจือ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
แจ้งส่ง
217
3-257 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางทิพย์วรรณ สุนนท์
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
218
3-257 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวราภรณ์ ยศธสาร
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2
แจ้งส่ง
219
3-257 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางณัฐยา อนุพันธ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
220
3-258 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายภัทรดนัย ใจกล้า
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
แจ้งส่ง
221
3-258 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสุริยา สรวงศิริ
โรงเรียนบ้านสี่แจ สพป. อุดรธานี เขต 2
แจ้งส่ง
222
3-259 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวอุษณีย์ ธีระนันท์
โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
223
3-259 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์
โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2
แจ้งส่ง
224
3-259 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายทวีวัชร์ นาโสก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) สพป. มุกดาหาร
แจ้งส่ง
225
3-260 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสมนึก พรมจันทร์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
226
3-260 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวปัณณิกา ประจญยุทธ
โรงเรียนหนองกระบือ สพป. อุบลราชธานี เขต 4
แจ้งส่ง
227
3-261 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางขนิตา จันปุ่ม
โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป. มุกดาหาร
แจ้งส่ง
228
3-261 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางมณีรัตน์ เส็งสมวงศ์
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
แจ้งส่ง
229
3-262 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางรัตนา จันทร์พิมาย
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป. มุกดาหาร
แจ้งส่ง
230
3-263 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสมัชชา เจียรณัย
โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
231
3-263 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายประหยัด โมกศรี
โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2
แจ้งส่ง
232
3-263 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวิภาวดี สุริยะกมล
โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1
แจ้งส่ง
233
3-275 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร
โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
234
3-275 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจิรนันท์ แก้วจันทา
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1
แจ้งส่ง
235
3-275 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายณรงค์ชัย เอราวรรณ
โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. อำนาจเจริญ
แจ้งส่ง
236
3-276 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์
โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
237
3-276 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายศุภณัฏฐ์ ศุภรานนท์
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1
แจ้งส่ง
238
3-277 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางตันหยง คานอำไพ
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2
แจ้งส่ง
239
3-277 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสง่า ทองสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6
แจ้งส่ง
240
3-277 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
241
3-282 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางปวันรัตน์ ชยานนท์
โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
242
3-282 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวเพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3
แจ้งส่ง
243
3-283 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางเยาวลักษณ์ ศรีเมือง
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6
แจ้งส่ง
244
3-283 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางพรทิวา เกตุจำนงค์
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร
แจ้งส่ง
245
3-283 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางฐิติยาภรณ์ วิเศษโวหาร
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. อุดรธานี เขต 3
แจ้งส่ง
246
3-284 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางไกรษร ประดับเพชร
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2
แจ้งส่ง
247
3-284 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางเยาวลักษณ์ ศรีเมือง
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6
แจ้งส่ง
248
3-284 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล
โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป. อุดรธานี เขต 2
แจ้งส่ง
249
3-287 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางปราใส สุทธิกรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
แจ้งส่ง
250
3-287 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางฉวีวรรณ โยคิน
สพป.หนองคาย เขต 1 สพป. หนองคาย เขต 1
แจ้งส่ง
251
3-287 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางเสาวภา สมศรี
สพป.อุดรธานี เขต ๑ สพป. อุดรธานี เขต 1
แจ้งส่ง
252
3-289 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายกีรติ ชาดาเม็ก
สพป.ขอนแก่น เขต3 สพป. ขอนแก่น เขต 3
แจ้งส่ง
253
3-289 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางบุศยรินทร์ อาณาเขต
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
แจ้งส่ง
254
3-289 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
สพป.สุรินทร์ เขต ๓ สพป. สุรินทร์ เขต 3
แจ้งส่ง
255
3-299 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
256
3-299 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนเสนานุเคราะห์
สพป. นครราชสีมา เขต 1
แจ้งส่ง
257
3-299 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนถนนสุรนารายณ์
สพป. นครราชสีมา เขต 5
แจ้งส่ง
258
3-302 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านสระมะค่า
สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
259
3-302 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
แจ้งส่ง
260
3-302 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์)
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
แจ้งส่ง
261
3-305 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางละเอียด เอี่ยมศรี
โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 6
แจ้งส่ง
262
3-305 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวิจิตรา ทัพซ้าย
โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ
แจ้งส่ง
263
3-306 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางอังคนา คำสิงห์นอก
โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5
แจ้งส่ง
264
3-306 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวภัทราวดี อุปทุม
โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 3
แจ้งส่ง
265
3-306 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข
โรงเรียนบ้านเตาแดก สพป. สุรินทร์ เขต 3
แจ้งส่ง
266
3-311 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางนิชาพัฒน์ นพคุณวุฒิศักดิ์
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
267
3-312 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางนพภัสสร โกษากุล
โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
แจ้งส่ง
268
3-312 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายบัญญัติ ลาภบุญ
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
แจ้งส่ง
269
3-318 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
สพป. ยโสธร เขต 1
แจ้งส่ง
270
3-320 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายอดุลย์ กองทอง
สพป.ยโสธร เขต 1 สพป. ยโสธร เขต 1
แจ้งส่ง
271
3-324 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางธนาภรณ์ อรรคฮาต
สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป. อุดรธานี เขต 2
แจ้งส่ง
272
3-326 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสมชาตรี ทีบุญมา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
273
3-326 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจารุวรรณ แจ่มเสียง
สพป.อุดรธานี เขต ๑ สพป. อุดรธานี เขต 1
แจ้งส่ง
274
3-326 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสุภาวดี ปกครอง
สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป. อุดรธานี เขต 2
แจ้งส่ง
275
3-330 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
276
3-330 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม
สพป. นครราชสีมา เขต 6
แจ้งส่ง
277
3-330 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านโพนงาม
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
278
3-331 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
279
3-331 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านโคกสี
สพป. นครราชสีมา เขต 6
แจ้งส่ง
280
3-331 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านยางน้อย
สพป. ยโสธร เขต 1
แจ้งส่ง
281
3-332 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
282
3-332 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
สพป. บึงกาฬ
แจ้งส่ง
283
3-332 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านกันเตรียง
สพป. สุรินทร์ เขต 1
แจ้งส่ง
284
3-334 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางปัทมา พุทธแสน
โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
285
3-334 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 2
แจ้งส่ง
286
3-334 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์
โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
287
3-335 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางลักขณา บุญแปลง
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ยโสธร เขต 1
แจ้งส่ง
288
3-335 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสมพร จันทร์ไทย
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1
แจ้งส่ง
289
3-336 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายทองพูล ภูสิม
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1
แจ้งส่ง
290
3-336 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายอดุลย์ จันทร์ฝาง
โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
291
3-340 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวโสรยา ผิลาออน
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3
แจ้งส่ง
292
3-341 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางชัชนกพร จันนามิตร์
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
293
3-341 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางเอื้อมพร ยศปัญญา
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3
แจ้งส่ง
294
3-341 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางปรัชพร ศิริเขตร์
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1
แจ้งส่ง
295
3-342 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
296
3-342 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสุภาพ สายสุด
โรงเรียนบ้านผือฮี สพป. ยโสธร เขต 1
แจ้งส่ง
297
3-342 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวจันทร์แรม พรมทา
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3
แจ้งส่ง
298
3-345 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านคลองจันลา
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
299
3-345 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
สพป. มหาสารคาม เขต 1
แจ้งส่ง
300
3-345 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป. 23)
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
แจ้งส่ง
301
3-346 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป. ขอนแก่น เขต 4
แจ้งส่ง
302
3-346 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
303
3-346 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สพป. มหาสารคาม เขต 2
แจ้งส่ง
304
3-347 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
305
3-347 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
306
3-347 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านละลม
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
แจ้งส่ง
307
3-349 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายจิระพงษ์ บุญเสนา
โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
308
3-349 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวนิตยา บางโท
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
309
3-349 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวพัฒนา สังข์โกมล
โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
แจ้งส่ง
310
3-350 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางรัจนียา แพไธสง
โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 3
แจ้งส่ง
311
3-350 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกรรณิกา ซาหยอง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4
แจ้งส่ง
312
3-350 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกาญจนา คำเพราะ
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
แจ้งส่ง
313
3-351 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายนิกร เชยชมศรี
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
แจ้งส่ง
314
3-351 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางเยาวภา กล้าขยัน
โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
315
3-351 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางมิญช์มนัส สลางสิงห์
โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
แจ้งส่ง
316
3-355 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวิลาวัลย์ รัตนวิชัย
โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ สพป. นครราชสีมา เขต 6
แจ้งส่ง
317
3-355 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวกิ่งกนก ศิริจันทะพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร
แจ้งส่ง
318
3-355 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางศรี อินสุระ
โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
แจ้งส่ง
319
3-356 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางลดาวัลย์ รัตน์นนท์
โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1
แจ้งส่ง
320
3-356 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายเดชตระกร วิชาจารย์
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 2
แจ้งส่ง
321
3-356 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวหทัยกานต์ ประโพธิง
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6
แจ้งส่ง