OBEC Awards ครั้งที่ 9 ปี 2562 (กลุ่ม สพป.)

รายการตัวแทนระดับชาติ : กลุ่ม สพป.
รหัส
กิจกรรม/ชื่อตัวแทน
หมาย
เหตุ
1
1-003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
สพป. บึงกาฬ
ได้รับ
24 ก.ค.63
2
1-006 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่
สพป. บึงกาฬ
ได้รับ
24 ก.ค.63
3
1-025 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
นางกษมา ป้องกัน
โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป. บึงกาฬ
ได้รับ
24 ก.ค.63
4
3-332 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
สพป. บึงกาฬ
ได้รับ
24 ก.ค.63
5
1-040 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวสุวารี สิงหชัย
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
6
1-041 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
นางชุติญา อันชื่น
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
7
2-108 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
นายชาญชัย ไชยพิศ
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
8
2-124 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
9
2-126 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
10
2-128 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายคมสรร รามสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
11
3-204 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
12
3-289 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางบุศยรินทร์ อาณาเขต
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
13
3-312 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางนพภัสสร โกษากุล
โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
14
1-007 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
15
2-127 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
นางสุดฤทัย เมอะประโคน
โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
16
2-130 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
นางวาสนา แลดี
โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
17
3-255 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกัญญาณัฐ ยึนประโคน
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
18
3-258 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายภัทรดนัย ใจกล้า
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
19
3-302 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
20
2-108 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
นายวิทยา สอนกระโทก
โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ได้รับ
21 ก.ค.63
21
3-184 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงค์
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ได้รับ
20 ก.ค.63
22
3-212 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางขนิษฐา หาญสมบัติ
โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
23
2-126 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางสุวรรณี ชิณภา
โรงเรียนบ้านละกอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ได้รับ
23 ก.ค.63
24
2-131 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
นางบังอร สร้อยสูงเนิน
โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ได้รับ
23 ก.ค.63
25
3-213 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสัญชัย มาลี
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ได้รับ
23 ก.ค.63
26
1-043 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ
นายสิทธิพล ใจเย็น
โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
27
1-047 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
นางสาวฐานิตา ช่วยรักษา
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
28
1-051 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ
นายเจษฎา ศิลาสิทธิ์
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
29
2-125 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นายธัชวุฒิ กงประโคน
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
30
3-206 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายจักรภัทร เกิ้นโนนกอก
โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
31
3-207 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจิรนันท์ ปุมพิมาย
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
32
3-212 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์
โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
33
3-213 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวมะลิวัลย์ กองชัย
โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
34
3-215 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์
โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
35
3-216 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายธัชวุฒิ กงประโคน
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
36
3-257 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางทิพย์วรรณ สุนนท์
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
37
3-259 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวอุษณีย์ ธีระนันท์
โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
38
3-334 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางปัทมา พุทธแสน
โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
39
3-345 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านคลองจันลา
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
40
3-346 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
41
3-347 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
42
3-349 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายจิระพงษ์ บุญเสนา
โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
43
3-351 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางเยาวภา กล้าขยัน
โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
44
3-356 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางลดาวัลย์ รัตน์นนท์
โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
45
2-100 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายเชษฐา พลธรรม
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
46
2-102 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางเทียนทอง ประทีปเมือง
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
47
2-122 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางสาวเบญจมาศ ขวาไทย
โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
48
2-123 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
นางชัชฎาพร ภารา
โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
49
3-186 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางธิดารัตน์ จิตรธร
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
50
3-188 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายปรีชา มุทาพร
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
51
3-189 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
โรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
52
3-208 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางธัญยรัชต์ คุณประทุม
โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
53
3-275 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร
โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
54
3-276 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์
โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
55
3-282 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางปวันรัตน์ ชยานนท์
โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
56
3-299 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
57
3-311 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางนิชาพัฒน์ นพคุณวุฒิศักดิ์
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
58
3-332 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
59
3-356 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายเดชตระกร วิชาจารย์
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
60
1-027 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
61
1-045 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ
นางบุปผา คำงาม
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
62
1-047 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
นางผ่องศรี รบไพรินทร์
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
63
2-107 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
นางชุติมา กะริอุณะ
โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
64
3-172 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนกุดกว้างประชาสรรค์
สพป. ขอนแก่น เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
65
3-211 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
66
1-005 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
สพป. ขอนแก่น เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
67
2-106 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
นายสุรศักดิ์ คำนู
โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
68
2-133 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ
นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์
โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
69
3-182 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางธนพร นฤนาทวัฒนา
สพป. ขอนแก่น เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
70
3-184 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจิระภา ธรรมนำศีล
สพป. ขอนแก่น เขต 2
ได้รับ
25 ก.ค.63
71
3-214 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางอัจจนา มาซา
โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
72
3-277 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางตันหยง คานอำไพ
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
73
3-284 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางไกรษร ประดับเพชร
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
74
1-005 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านวังคูณ
สพป. ขอนแก่น เขต 3
ได้รับ
23 ก.ค.63
75
1-022 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางศุภิสรา ศรีไสย
สพป. ขอนแก่น เขต 3
ได้รับ
23 ก.ค.63
76
2-096 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
นายสนอง สุดสะอาด
สพป. ขอนแก่น เขต 3
ได้รับ
23 ก.ค.63
77
2-108 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
นายพรสมบัติ ศรีไสย
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3
ได้รับ
23 ก.ค.63
78
3-169 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านดอนดู่
สพป. ขอนแก่น เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
79
3-289 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายกีรติ ชาดาเม็ก
สพป.ขอนแก่น เขต3 สพป. ขอนแก่น เขต 3
ได้รับ
23 ก.ค.63
80
3-350 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางรัจนียา แพไธสง
โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
81
1-018 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์
สพป. ขอนแก่น เขต 4
ได้รับ
29 ก.ค.63
82
3-346 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป. ขอนแก่น เขต 4
ได้รับ
29 ก.ค.63
83
3-350 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกรรณิกา ซาหยอง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4
ได้รับ
29 ก.ค.63
84
1-024 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
นายพนมไพร ปราบแกะ
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. ขอนแก่น เขต 5
ได้รับ
24 ก.ค.63
85
2-122 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางณัฏนันฐกาญจน์ ภูมาก
โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5
ได้รับ
24 ก.ค.63
86
1-007 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
โรงเรียนสุขานารี
สพป. นครราชสีมา เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
87
2-090 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป. นครราชสีมา เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
88
2-106 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
นางรมิดา จงหมื่นไวย์
โรงเรียนบ้านขามชั่งโค สพป. นครราชสีมา เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
89
3-172 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป. นครราชสีมา เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
90
3-191 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายอุทัย คำสีหา
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
91
3-276 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายศุภณัฏฐ์ ศุภรานนท์
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
92
3-299 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนเสนานุเคราะห์
สพป. นครราชสีมา เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
93
1-026 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
นายจำรัส บุญเชื่อง
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
94
1-044 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณ
โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
95
2-087 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
96
2-089 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
97
2-106 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
98
3-169 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว
สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
99
3-256 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสุพิน ทมกระโทก
โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
100
3-263 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสมัชชา เจียรณัย
โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
101
3-302 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านสระมะค่า
สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
102
3-330 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
103
3-331 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
104
3-334 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
105
1-043 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ
นางสาววิเรืองรอง บุญกระโทก
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป. นครราชสีมา เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
106
1-045 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ
นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะ
โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
107
1-052 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ
นางดวงพร แก่นพะเนาว์
โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3
ได้รับ
23 ก.ค.63
108
2-089 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป. นครราชสีมา เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
109
2-127 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
นางจันทร์จิรา ฉอสันเทียะ
โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
110
2-134 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ
นางจันทนา ฝาไธสง
โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3
ได้รับ
23 ก.ค.63
111
1-024 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
นางศิวพร รัตนพลแสนย์
โรงเรียนวัดสระจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5
ได้รับ
24 ก.ค.63
112
2-123 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
นางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะ
โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5
ได้รับ
24 ก.ค.63
113
3-180 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายพิชิต สอนคำแก้ว
สพป. นครราชสีมา เขต 5
ได้รับ
24 ก.ค.63
114
3-212 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวรุ่งธิวา ภาละโถ
โรงเรียนบ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5
ได้รับ
24 ก.ค.63
115
3-299 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนถนนสุรนารายณ์
สพป. นครราชสีมา เขต 5
ได้รับ
24 ก.ค.63
116
3-306 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางอังคนา คำสิงห์นอก
โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5
ได้รับ
24 ก.ค.63
117
1-024 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
นางนภาพรรณ นาดี
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6
ได้รับ
24 ก.ค.63
118
4-248 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นายแสนพล คุปติสุนทร
สพป. นครราชสีมา เขต 6
ได้รับ
29 ก.ค.63
119
3-277 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสง่า ทองสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6
ได้รับ
29 ก.ค.63
120
3-283 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางเยาวลักษณ์ ศรีเมือง
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6
ได้รับ
29 ก.ค.63
121
3-284 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางเยาวลักษณ์ ศรีเมือง
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6
ได้รับ
29 ก.ค.63
122
3-305 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางละเอียด เอี่ยมศรี
โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 6
ได้รับ
29 ก.ค.63
123
3-330 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม
สพป. นครราชสีมา เขต 6
ได้รับ
24 ก.ค.63
124
3-331 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านโคกสี
สพป. นครราชสีมา เขต 6
ได้รับ
24 ก.ค.63
125
3-355 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวิลาวัลย์ รัตนวิชัย
โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ สพป. นครราชสีมา เขต 6
ได้รับ
29 ก.ค.63
126
3-356 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวหทัยกานต์ ประโพธิง
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6
ได้รับ
24 ก.ค.63
127
1-042 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ
นางจุฬาภรณ์ บุญศรี
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 7
ได้รับ
22 ก.ค.63
128
2-107 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7
ได้รับ
22 ก.ค.63
129
3-191 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกนิษฐา ช่างถม
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7
ได้รับ
29 ก.ค.63
130
3-207 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายกอร์ปเกียรติ สีระสูงเนิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7
ได้รับ
22 ก.ค.63
131
3-208 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจันทร์เพ็ญ เอมโคกสูง
โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7
ได้รับ
22 ก.ค.63
132
1-043 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ
นายธงชัย พันอุสาห์
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ได้รับ
22 ก.ค.63
133
2-124 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นางสุปรียา พันอุสาห์
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ได้รับ
22 ก.ค.63
134
1-020 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางประคอง จุลสอน
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
135
1-041 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
นางสุรันยา ธรรมศิริ
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
136
2-100 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางจารุวัลย์ อินธิศร
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
137
3-186 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
138
3-205 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวาสนา ไชยขำ
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
139
3-206 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายจักรพันธ์ นาทองไชย
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
140
3-214 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายจักรพันธ์ นาทองไชย
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
141
1-040 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางประภัสสร ยะณะโชติ
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
142
1-044 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสุปราณี ชมศิริ
โรงเรียนบ้านหนองห้างฉวีวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
143
1-048 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ
นายสุรพล พลนาคู
โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
144
1-051 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ
นางกองใจ ศิริกุล
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
145
2-104 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางหฤทัย แก่นสำโรง
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
146
2-122 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางเสาวนี ขานโส
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
147
2-124 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
148
2-130 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
นางดาราพร บุตรสุวรรณ์
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
149
2-133 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ
นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
150
3-172 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
151
3-188 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายมนตรี จันทวงศ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
152
3-205 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางแจ่มใส วรรณสา
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
153
3-211 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวเยาวเรศ กรกัน
โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
154
3-213 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวธัณฤมน สำราญสุข
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
155
3-341 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางชัชนกพร จันนามิตร์
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
156
3-342 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
22 ก.ค.63
157
3-347 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
158
3-351 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายนิกร เชยชมศรี
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
159
1-033 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางปรียารัศม์ เดชโฆษิตพิทักษ์
โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
160
2-115 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายวีระเดช มณีนพ
โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
161
3-204 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก สพป. เลย เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
162
1-049 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ
นางมณัฐวรรณ์ ต้อมทอง
โรงเรียนบึงสวรรค์ สพป. เลย เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
163
2-115 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายวิมล ศรีพรม
โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
164
3-255 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายทิวานนท์ บุญเนา
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
165
3-257 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวราภรณ์ ยศธสาร
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
166
3-282 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวเพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
167
3-340 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวโสรยา ผิลาออน
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
168
3-341 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางเอื้อมพร ยศปัญญา
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
169
3-342 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวจันทร์แรม พรมทา
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
170
2-089 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
สพป. มุกดาหาร
ได้รับ
23 ก.ค.63
171
2-098 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
นายสุริยะ ใจวงษ์
สพป. มุกดาหาร
ได้รับ
24 ก.ค.63
172
2-128 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายสุริยันต์ รูปงาม
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. มุกดาหาร
ได้รับ
24 ก.ค.63
173
3-259 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายทวีวัชร์ นาโสก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) สพป. มุกดาหาร
ได้รับ
29 ก.ค.63
174
3-261 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางขนิตา จันปุ่ม
โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป. มุกดาหาร
ได้รับ
23 ก.ค.63
175
3-262 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางรัตนา จันทร์พิมาย
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป. มุกดาหาร
ได้รับ
29 ก.ค.63
176
3-283 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางพรทิวา เกตุจำนงค์
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร
ได้รับ
29 ก.ค.63
177
3-355 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวกิ่งกนก ศิริจันทะพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร
ได้รับ
23 ก.ค.63
178
1-008 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ
สพป. มหาสารคาม เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
179
1-034 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
นางธนัตถ์พร โคจรานนท์
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
180
3-198 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกิติกานต์ สารมาคม
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
181
3-215 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
182
4-248 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกจักรพรรดิ อาจศิริ
สพป. มหาสารคาม เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
183
3-275 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจิรนันท์ แก้วจันทา
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
184
3-336 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายทองพูล ภูสิม
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
185
3-345 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
สพป. มหาสารคาม เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
186
2-090 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)
สพป. มหาสารคาม เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
187
2-104 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางนันทเนตร ปะวะเส
สพป. มหาสารคาม เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
188
3-214 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางพรทิพย์ โมกศรี
โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
189
3-259 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์
โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
190
3-263 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายประหยัด โมกศรี
โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
191
3-346 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สพป. มหาสารคาม เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
192
1-050 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ
นางเมตตาจิต ศรีทรัพย์
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
193
3-312 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวนฤมล อวบอ้วน
โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
194
1-007 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป. หนองคาย เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
195
2-125 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์
โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
196
2-133 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ
นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์
โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
197
3-263 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวิภาวดี สุริยะกมล
โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
198
3-287 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางฉวีวรรณ โยคิน
สพป.หนองคาย เขต 1 สพป. หนองคาย เขต 1
ได้รับ
21 ก.ค.63
199
1-020 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางอรอุมา บวรศักดิ์
สพป. หนองคาย เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
200
1-045 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
201
2-100 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางรำเพย ทินกระโทก
สพป. หนองคาย เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
202
2-130 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
203
1-033 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน
โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
204
1-041 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
นางพิศมัย ศรีวรมย์
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
205
3-197 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายธวัชชัย จันทะนะ
โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
206
1-050 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ
นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
207
2-088 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา
สพป. นครพนม เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
208
2-129 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
นางวิไลลักษณ์ ร่มรุกข์
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
209
3-189 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางคำปิ่น ทีสุกะ
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
210
2-087 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านหนองต่าย
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ได้รับ
22 ก.ค.63
211
1-026 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
นายปัญญา สุระโส
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
212
1-027 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
นายวินัย โพธิ์หมุด
โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
213
1-049 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ
นางสำราญ คำพร
โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
214
2-088 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
215
2-102 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางวราภรณ์ มูลมณี
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
216
2-123 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
นางสุทารี สมสุข
โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
217
2-131 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
นางมณีวรรณ ฤทธิ์น้ำคำ
โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
218
3-188 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสุวิทย์ คำพร
โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
219
3-205 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวฉัฐนันท์ ช้อยชด
โรงเรียนบ้านหนองไศล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
220
3-277 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
221
3-326 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสมชาตรี ทีบุญมา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
222
3-330 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านโพนงาม
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
223
3-334 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์
โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
224
3-336 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายอดุลย์ จันทร์ฝาง
โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
225
3-349 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวนิตยา บางโท
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
226
3-351 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางมิญช์มนัส สลางสิงห์
โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับ
23 ก.ค.63
227
2-131 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
นายอภิศักดา มะเสนา
โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
228
3-180 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ดร.ประดู่ นามเหลา
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
229
3-189 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายธีระวิทย์ เสมอโภค
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
230
1-033 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
231
1-042 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ
นางสสิยาภรณ์ เพลียซ้าย
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
232
1-044 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวบุญเรือง พาวัน
โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
233
2-087 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
234
2-088 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านซำโพธิ์
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
26 ก.ค.63
235
2-109 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ
โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
236
2-134 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ
นางสาวสุพรรณี ทองคำ
โรงเรียนบ้านตีกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
237
3-209 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางอุทัย จันทะรัตน์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
238
4-250 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นางสาวนัยนา นีระเสน
โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
239
3-257 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางณัฐยา อนุพันธ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
240
3-260 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสมนึก พรมจันทร์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
241
3-350 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกาญจนา คำเพราะ
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับ
25 ก.ค.63
242
3-345 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป. 23)
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
243
1-022 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวสุพรรณิการ์ ทาอินทร์
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
244
3-287 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางปราใส สุทธิกรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
245
3-302 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์)
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
246
3-347 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านละลม
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
247
3-349 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวพัฒนา สังข์โกมล
โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
248
3-355 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางศรี อินสุระ
โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ได้รับ
23 ก.ค.63
249
1-006 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านสลับ
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ได้รับ
24 ก.ค.63
250
1-022 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นายนิรัตน์ สายแก้ว
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ได้รับ
24 ก.ค.63
251
1-025 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
โรงเรียนบ้านสลับ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ได้รับ
24 ก.ค.63
252
2-098 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
นายธีรวัฒน์ คำศรี
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ได้รับ
24 ก.ค.63
253
2-129 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
นางรัตติยาภรณ์ จักขุจันทร
โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ได้รับ
24 ก.ค.63
254
3-169 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ได้รับ
24 ก.ค.63
255
3-170 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ได้รับ
24 ก.ค.63
256
3-312 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายบัญญัติ ลาภบุญ
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ได้รับ
24 ก.ค.63
257
1-025 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
258
2-107 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
นางอุทุมพร ทองวงษา
โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สพป. สกลนคร เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
259
3-209 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวฐานิตา ภูจันหา
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
260
3-210 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางบุญเพ็ง แสนอุบล
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
261
3-306 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวภัทราวดี อุปทุม
โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
262
1-005 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านโคกกรวด
สพป. สุรินทร์ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
263
1-026 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
นางนุชนาฏ จิตขาว
โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
264
1-048 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ
นางพนิดา ยิ่งกล้า
โรงเรียนแจรน (ปอเกียพลินอทิศ1) สพป. สุรินทร์ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
265
2-090 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
สพป. สุรินทร์ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
266
2-127 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
นางอุไรวรรณ เจือจันทร์
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
267
3-190 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายชีวิน ทองศรี
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
268
4-251 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา
นายธีระชล พุฒจีบ
โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
269
3-255 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจุฑามาส บำรุงพงศานนท์
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
270
3-332 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านกันเตรียง
สพป. สุรินทร์ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
271
3-335 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสมพร จันทร์ไทย
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
272
3-336 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล
โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
273
3-207 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางภคพร ร่วมทวี
โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
274
3-211 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวพิมพ์พิศา ยวงทอง
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
275
4-251 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา
นายสราวุธ สกุลรักษ์
โรงเรียนบ้านโนน นิยมศาสตร์ศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
276
1-042 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ
นายชาติชาย ล้อมวงษ์
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุรินทร์ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
277
1-046 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ
นายประธาน พิศงาม
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
278
1-048 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ
นางทัศนีย์ สุทธิยานุช
โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
279
1-049 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ
นางสาวชมศรัณย์ ขบวนฉลาด
โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป. สุรินทร์ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
280
3-289 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
สพป.สุรินทร์ เขต ๓ สพป. สุรินทร์ เขต 3
ได้รับ
24 ก.ค.63
281
3-306 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข
โรงเรียนบ้านเตาแดก สพป. สุรินทร์ เขต 3
ได้รับ
23 ก.ค.63
282
1-046 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ
นางพรสิระ ไชยรักษ์
โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
283
1-051 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ
นางจงจิตร โทนุการ
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
284
2-109 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายปรีชา สุขศรี
โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
285
3-190 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางอุบลวรรณ หอมสิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
286
1-020 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวปริชมน กาลพัฒน์
สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
287
3-256 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางมลิวรรณ ใชญัน
โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
288
1-027 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
นางสาวนิอร พันธ์อ่อน
โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
289
3-215 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางปนัดดา บัวตูม
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ได้รับ
23 ก.ค.63
290
3-260 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวปัณณิกา ประจญยุทธ
โรงเรียนหนองกระบือ สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ได้รับ
24 ก.ค.63
291
2-125 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
นางณิชาภา พลเดช
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ได้รับ
29 ก.ค.63
292
2-129 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
นางสุจิตรา พาอาจ
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ได้รับ
24 ก.ค.63
293
3-204 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางศุภัชญา ธานี
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ได้รับ
29 ก.ค.63
294
3-206 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวนริศรา วงษาเคน
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ได้รับ
29 ก.ค.63
295
3-210 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางชัญญณัท ทาระหอม
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ได้รับ
29 ก.ค.63
296
3-256 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางพูนทรัพย์ บุญเจือ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ได้รับ
29 ก.ค.63
297
3-261 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางมณีรัตน์ เส็งสมวงศ์
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ได้รับ
29 ก.ค.63
298
1-040 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางดารา วิมลอักษร
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
299
2-102 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
สพป. อุดรธานี เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
300
3-184 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางนุตติยา อาษานอก
สพป. อุดรธานี เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
301
3-287 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางเสาวภา สมศรี
สพป.อุดรธานี เขต ๑ สพป. อุดรธานี เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
302
3-326 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางจารุวรรณ แจ่มเสียง
สพป.อุดรธานี เขต ๑ สพป. อุดรธานี เขต 1
ได้รับ
29 ก.ค.63
303
3-341 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางปรัชพร ศิริเขตร์
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1
ได้รับ
22 ก.ค.63
304
1-008 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านปะโค
สพป. อุดรธานี เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
305
2-134 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ
นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร
โรงเรียนบ้านดงเมือง สพป. อุดรธานี เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
306
3-191 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางณัฐชยา พรหมสิงห์
โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2
ได้รับ
24 ก.ค.63
307
3-258 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายสุริยา สรวงศิริ
โรงเรียนบ้านสี่แจ สพป. อุดรธานี เขต 2
ได้รับ
29 ก.ค.63
308
3-284 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล
โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป. อุดรธานี เขต 2
ได้รับ
21 ก.ค.63
309
3-324 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางธนาภรณ์ อรรคฮาต
สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป. อุดรธานี เขต 2
ได้รับ
22 ก.ค.63
310
3-326 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสุภาวดี ปกครอง
สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป. อุดรธานี เขต 2
ได้รับ
21 ก.ค.63
311
1-047 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
นางวีรียา มาตะรักษ์
โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
312
2-109 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายสุระพล สอนเสนา
โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป. อุดรธานี เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
313
2-128 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายชาญยุทธ โคตรประทุม
โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
314
3-283 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางฐิติยาภรณ์ วิเศษโวหาร
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. อุดรธานี เขต 3
ได้รับ
29 ก.ค.63
315
3-209 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางรัชนีวรรณ งามประกอบ
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4
ได้รับ
23 ก.ค.63
316
2-126 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นางกันยา โพธารินทร์
โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ
ได้รับ
29 ก.ค.63
317
3-275 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายณรงค์ชัย เอราวรรณ
โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. อำนาจเจริญ
ได้รับ
24 ก.ค.63
318
3-305 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางวิจิตรา ทัพซ้าย
โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ
ได้รับ
24 ก.ค.63
319
2-104 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายศาสตรา แสงชาติ
สพป. ยโสธร เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
320
3-318 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
สพป. ยโสธร เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
321
3-320 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายอดุลย์ กองทอง
สพป.ยโสธร เขต 1 สพป. ยโสธร เขต 1
ได้รับ
24 ก.ค.63
322
3-331 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านยางน้อย
สพป. ยโสธร เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
323
3-335 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางลักขณา บุญแปลง
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ยโสธร เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63
324
3-342 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสุภาพ สายสุด
โรงเรียนบ้านผือฮี สพป. ยโสธร เขต 1
ได้รับ
23 ก.ค.63