OBEC Awards ครั้งที่ 9 ปี 2562 (กลุ่ม สพป.)

รายการตัวแทนระดับชาติ : กลุ่ม สพป.
รหัส
กิจกรรม/ชื่อตัวแทน
หมาย
เหตุ
1
2-088 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านซำโพธิ์
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ยังไม่
เข้ากลุ่ม
2
2-098 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
นายสุริยะ ใจวงษ์
สพป. มุกดาหาร
ยังไม่
เข้ากลุ่ม
3
2-098 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
นายธีรวัฒน์ คำศรี
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ยังไม่
เข้ากลุ่ม
4
3-191 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกนิษฐา ช่างถม
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7
ยังไม่
เข้ากลุ่ม
5
3-282 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางปวันรัตน์ ชยานนท์
โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ยังไม่
เข้ากลุ่ม
6
3-312 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวนฤมล อวบอ้วน
โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3
ยังไม่
เข้ากลุ่ม