OBEC Awards ครั้งที่ 9 ปี 2562 (กลุ่ม สพป.)

รายการตัวแทนระดับชาติ : สพป.บึงกาฬ
รหัส
กิจกรรม/ชื่อตัวแทน
มีรหัส
ผ่านแล้ว
แจ้ง
Line ID
แจ้งส่ง
CD
1
025
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
นางกษมา ป้องกัน
1
003
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
1
006
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่
3
332
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
รวม
4
4
4