OBEC Awards ครั้งที่ 9 ปี 2562 (กลุ่ม สพป.)

รายการตัวแทนระดับชาติ : สพป.เลย เขต 1
รหัส
กิจกรรม/ชื่อตัวแทน
มีรหัส
ผ่านแล้ว
แจ้ง
Line ID
แจ้งส่ง
CD
1
033
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ
นางปรียารัศม์ เดชโฆษิตพิทักษ์
2
115
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
นายวีระเดช มณีนพ
3
204
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์
รวม
3
3
3