OBEC Awards ครั้งที่ 9 ปี 2562 (กลุ่ม สพป.)


ระบบรับสมัครกรรมการตัดสิน
OBEC Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 11-13 มี.ค.63 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ประเภทประกวดหน่วยงาน
ยอดสมัคร
ไม่ส่ง
ใบสมัคร
สถานศึกษา
69
13
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
16
2
ประเภทประกวดบุคคล แยกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
7
2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23
4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7
1
ภาษาต่างประเทศ
15
4
บูรณาการ
16
1
คณิตศาสตร์
11
1
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
8
2
สุขศึกษาและพลศึกษา
9
1
ปฐมวัย
6
1
วิทยาศาสตร์
14
1
กิจกรรมแนะแนว
4
-
สังคมศึกษา
8
1
ภาษาไทย
10
1
รวม
223
35

สรุปรายงานการสมัคร

มีปัญหาในการสมัคร ติดต่อ Line ID: ttwanna
ชั้นตอนการสมัคร
1.ดาวน์โหลด << ใบสมัคร >> << ขั้นตอนสมัคร >>
2.กรอกรายละเอียดข้อมูล และลงนาม พร้อมผู้รับรอง
3.ให้ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล รหัสผ่านเข้าระบบก่อน
4.สมัครถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 24.00 น.
5.ไม่รับพิจารณา กรณีที่ไม่ได้แนบไฟล์ใบสมัคร